Piante galleggianti


 

GALLEGGIANTI

Eichornia Crassipes

Hydrocharis morsus-ranae

Pistia Stratiotes

Stratiotes Aloides

Ludwigia palustris